Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018  
   

Υπολογισμός Υλικών για την Εξωτερική Θερμομόνωση

Energy Audit


H FIBRAN χορηγός του 1ου κτηρίου της Πράσινης Γειτονιάς

Follow us on Twitter Find us on Facebook Subscribe on Youtube

Όροι χρήσης
 1. Η χρήση αυτών των σελίδων του Διαδικτύου που παρέχονται από την FIBRAN , επιτρέπεται μόνο βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να μεταβληθούν, να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλους όρους και προϋποθέσεις. Με την είσοδο ή, όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την έναρξη της χρήσης των Ιστοσελίδων της FIBRAN , οι παρόντες Όροι Χρήσης γίνονται αποδεκτοί στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοσή τους.
 2. Η FIBRAN προσφέρει στις Ιστοσελίδες της εξειδικευμένες πληροφορίες και λογισμικό, καθώς και - αναλόγως με την περίπτωση - συναφή τεκμηρίωση για ανάγνωση ή μεταφορά από τις Ιστοσελίδες της (downloading). Η FIBRAN δύναται να σταματά οποτεδήποτε τη λειτουργία των Ιστοσελίδων της ολικώς ή εν μέρει. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η FIBRAN δεν μπορεί να αποδεχθεί οιαδήποτε ευθύνη για τη συνεχή διαθεσιμότητα των Ιστοσελίδων της.
 3. Ορισμένες σελίδες των Ιστοσελίδων της FIBRAN μπορεί να προστατεύονται με συνθηματικό κωδικό (password). Για την προστασία της ασφάλειας και της βεβαιότητας των επιχειρηματικών συναλλαγών, μόνο εγγεγραμμένοι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ως άνω σελίδες. Η FIBRAN επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την εγγραφή σε οποιονδήποτε Χρήστη. Η FIBRAN ειδικότερα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει ότι για ορισμένες σελίδες, στις οποίες υπήρχε στο παρελθόν ελεύθερη πρόσβαση, θα απαιτείται εγγραφή. Η FIBRAN έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς υποχρέωση αιτιολογήσεως να αρνηθεί στον Χρήστη το δικαίωμα προσβάσεως στην περιοχή που προστατεύεται με συνθηματικό κωδικό, μπλοκάροντας τα Δεδομένα του Χρήστη. Για την εγγραφή ο Χρήστης πρέπει να δίνει ακριβή στοιχεία και, όποτε αλλάζουν τα εν λόγω στοιχεία με την πάροδο του χρόνου, να ενημερώνει επ' αυτού την FIBRAN(στο μέτρο του δυνατού: online) χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ηλεκτρονική του διεύθυνση, ως παρέχεται στην FIBRAN , είναι η τρέχουσα και η διεύθυνση, στην οποία θα μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με τον Χρήστη. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι στα Δεδομένα Χρήστη δεν θα υπάρχει πρόσβαση τρίτων και ευθύνεται για κάθε συναλλαγή και άλλη δραστηριότητα που θα πραγματοποιείται με τα δικά του Δεδομένα Χρήστη. Εάν και στο μέτρο που ο Χρήστης αντιληφθεί ότι τρίτοι χρησιμοποιούν καταχρηστικώς τα δικά του Δεδομένα Χρήστη, πρέπει να ενημερώσει επ' αυτού την FIBRAN χωρίς υπαίτια καθυστέρηση εγγράφως ή, ενδεχομένως, με ηλεκτρονική επιστολή.
 4. Η χρήση οιωνδήποτε πληροφοριών, εγγράφων, λογισμικού και τεκμηρίωσης που παρέχονται στις Ιστοσελίδες της FIBRAN , υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή, σε περίπτωση ενημέρωσης των πληροφοριών, του λογισμικού ή της τεκμηρίωσης, υπόκειται στους ισχύοντες όρους άδειας που έχουν συμφωνηθεί προηγουμένως με την FIBRAN . Όροι άδειας που έχουν συμφωνηθεί ξεχωριστά, υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διακίνηση, εκμίσθωση ή κατ' άλλον τρόπο διάθεση πληροφοριών, εγγράφων, λογισμικού και τεκμηρίωσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο. Οι πληροφορίες, τα έγγραφα, το λογισμικό και η τεκμηρίωση προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους και συμβάσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Ο Χρήστης πρέπει να τηρεί τους ως άνω νόμους και ιδίως δεν πρέπει να αφαιρεί οιονδήποτε αλφαριθμητικό κώδικα, σημεία ή ειδοποιήσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε από τις πληροφορίες ή έγγραφα ούτε από το λογισμικό ή την τεκμηρίωση.
 5. Με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων της παραγράφου 4 των παρόντων όρων, οι πληροφορίες, τα έγγραφα, οι ονομασίες μάρκας και άλλα περιεχόμενα των Ιστοσελίδων της FIBRAN δεν μπορούν να μεταβληθούν, να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να πωληθούν, να εκμισθωθούν, να χρησιμοποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να χρησιμοποιηθούν άλλως καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της FIBRAN . Με την εξαίρεση των δικαιωμάτων χρήσης και άλλων δικαιωμάτων που παρέχονται ρητώς με τους παρόντες, δεν παρέχονται άλλα δικαιώματα στον Χρήστη ούτε προκύπτει υποχρέωση παροχής δικαιωμάτων επί, αναφερομένων απλώς ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, της εταιρικής επωνυμίας ή επί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ευρεσιτεχνίες, μάρκες ή υποδείγματα χρησιμότητας. Η FIBRAN μπορεί να χρησιμοποιήσει, χωρίς απαίτηση οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής από χρήστη προς εμάς, οποιαδήποτε ιδέα ή πρόταση έχει αποθηκευτεί από αυτόν τον χρήστη στον Δικτυακό τόπο της FIBRAN για την ανάπτυξη, βελτίωση και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της.
 6. Κατά τη χρήση των Ιστοσελίδων της FIBRAN ο Χρήστης απαγορεύεται:
  • να βλάψει άλλα πρόσωπα ή να παραβιάσει τα ατομικά τους δικαιώματα,
  • να παραβιάσει τα χρηστά ήθη με τον τρόπο χρήσης του,
  • να παραβιάσει οιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κάθε άλλο περιουσιακό δικαίωμα,
  • να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες οιαδήποτε περιεχόμενα που εμπεριέχουν ιό, ή οιοδήποτε άλλο πρόγραμμα που θα μπορούσε να προξενήσει ζημία σε δεδομένα,
  • να μεταβιβάσει, να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει στις Ιστοσελίδες ζεύξεις υπερκειμένου ή περιεχόμενα, για τα οποία ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ζεύξεις υπερκειμένου ή τα περιεχόμενα αντιβαίνουν σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου ή είναι παράνομα
  • να διακινεί διαφημίσεις ή αυτόκλητες ηλεκτρονικές επιστολές (το λεγόμενο "spam") ή αναληθείς προειδοποιήσεις για ιούς, ελαττώματα ή παρόμοιο υλικό και ο Χρήστης δεν θα παρακαλεί ούτε θα ζητεί την συμμετοχή σε οιαδήποτε λοταρία, αλυσίδα επιστολών, παίγνιο πυραμίδας ή παρόμοια δράση.
 7. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 8. Η FIBRAN μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της οποτεδήποτε, ιδίως εάν ο Χρήστης παραβιάζει οιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 9. Οι Ιστοσελίδες της FIBRAN μπορεί να περιέχουν ζεύξεις υπερκειμένου (links) προς τις ιστοσελίδες τρίτων. Η FIBRAN ουδεμία ευθύνη αποδέχεται για τα περιεχόμενα τέτοιων ιστοσελίδων και δεν παριστά ούτε εγκρίνει τέτοιες ιστοσελίδες ή τα περιεχόμενά τους ως δικά της, καθ' όσον η FIBRAN δεν ελέγχει τις πληροφορίες στις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τις πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτές. Η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων θα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο του Χρήστη.
 10. Εφόσον οιεσδήποτε πληροφορίες, έγγραφα, λογισμικό ή τεκμηρίωση διατίθενται δωρεάν, αποκλείεται κάθε ευθύνη για ελαττώματα ως προς την ποιότητα ή τον τίτλο των πληροφοριών, των εγγράφων, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης ειδικά σε σχέση με την ορθότητα ή την απουσία ελαττωμάτων ή την απουσία απαιτήσεων ή δικαιωμάτων τρίτων ή σε σχέση με την πληρότητα και/ ή την καταλληλότητα ως προς τον σκοπό. Η FIBRAN χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της FIBRAN για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η FIBRAN , ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε τεχνικής κατασκευής, τρόπο τεχνικής μελέτης, μεθοδολογία κατασκευής,  ή άλλης πράξεως με οικονομικό, τεχνικό ή επιστημονικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης κατά τα ως άνω οριζόμενα.
 11. Η ευθύνη της FIBRAN για ελαττώματα σε σχέση με την ποιότητα και τον τίτλο θα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 των παρόντων Όρων. Αποκλείεται κάθε περαιτέρω ευθύνη της FIBRAN , εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.
 12. Παρ' όλο που η FIBRAN καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρούνται οι Ιστοσελίδες της χωρίς ιούς, η FIBRAN δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές είναι απαλλαγμένες ιών. Ο Χρήστης, για τη δική του προστασία, πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και πρέπει να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών πριν μεταφέρει οιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή τεκμηρίωση από τις Ιστοσελίδες. Ο Χρήστης πρέπει να προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια ώστε να διασφαλίσει μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιεί σαρωτή ιών για να εξασφαλίσει ότι δεν θα μεταφέρονται ιοί προς τις Ιστοσελίδες της FIBRAN .
 13. Η εξαγωγή ορισμένων πληροφοριών, εγγράφων, λογισμικού και τεκμηρίωσης μπορεί, λ.χ. λόγω της φύσης της ή του επιδιωκόμενου σκοπού ή προορισμού της, να υπόκειται σε εξουσιοδότηση. Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται αυστηρώς με τους κανονισμούς εξαγωγής για πληροφορίες, λογισμικό και τεκμηρίωση, ιδίως με αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση σε λογισμικό, έγγραφα, τεκμηρίωση και πληροφορίες στις Ιστοσελίδες της FIBRAN θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν συνάδει με τους ανωτέρω ελέγχους και εγγυήσεις. Στις περιπτώσεις, στις οποίες ο Χρήστης δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, η FIBRAN δεν θα έχει υποχρέωση εκτέλεσης. Εφόσον ζητηθεί, η FIBRAN θα ενημερώνει τον Χρήστη για τα σχετικά σημεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες
 14. Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της FIBRAN και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της FIBRAN . Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση των επισκεπτών του κόμβου, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.
 15. Για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικώς αναγνωρίσιμων δεδομένων από τον Χρήστη των Ιστοσελίδων της, η FIBRAN συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους για την προστασία απορρήτου δεδομένων και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων των Ιστοσελίδων της FIBRAN , η οποία διατίθεται μέσω υπερκειμενικής ζεύξης στις Ιστοσελίδες της FIBRAN .
 16. Για οιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία απαιτείται η τήρηση εγγράφου τύπου. Κατά τόπον αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι Ιστοσελίδες της FIBRAN διοικούνται από εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα. Εάν οι Χρήστες αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της FIBRAN από τόπο εκτός Ελλάδος, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς νόμους. Απαγορεύεται η πρόσβαση στις πληροφορίες, το λογισμικό και/ ή την τεκμηρίωση των Ιστοσελίδων της FIBRAN από χώρες, στις οποίες το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο. Οι Παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά συναφής ή σχετιζόμενη με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ουσία τους θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.

LEGAL DEPARTMENT OF
FIBRAN S.AΤελευταία Νέα
Δείτε περισσότερα...

Προϊόντα

Τεχνική υποστήριξη

Πρώτες βοήθειες


Copyright © 2018 Fibran (Όροι χρήσης) (Προστασίας προσωπικού δεδομένων) Designed & Developed by Tessera